Ringerike videregående skole

 
Ringerike videregående skole tilbyr de studieforberedende utdanningsprogrammene idrettsfag, musikk-dans-drama og studiespesialisering med programområder for realfag, språkfag, samfunnsfag og økonomi. I tillegg har skolen det yrkesfaglige utdanningsprogrammet service og samferdsel.


Skolen ligger sentralt til i Hønefoss sentrum. Bygningen omkranser skolens park, et uteareal til glede for både elever og ansatte.

Ved Ringerike videregående skole satser vi på å gi elevene et variert fagtilbud og grundig opplæring mot et godt resultat. Elevene skal i størst mulig grad få oppfylt sine fagønsker, og vi tilbyr mange muligheter for fordypning og individuelle tilpasninger. Vår styrke er gode fagmiljøer og vel kvalifiserte lærere. Vi er opptatt av elevenes totale læringsmiljø. Samarbeid, trygghet og trivsel vektlegges for å oppnå resultater og personlig utvikling.

Skolens bibliotek og lesesal gir gode muligheter for arbeid i grupper, individuelt og for innsamling av stoff. Elever og lærere er også knyttet til it`s learning.
Elevrådet arbeider med saker som angår elevene. De arrangerer turneringer, kampanjer og engasjerer seg sterkt i internasjonal uke. 

Vi satser internasjonalt og har faste utvekslingsavtaler med Tyskland og Frankrike. Elevene tilbys reiser til disse landene og andre land.

Lokalt samarbeider vi med distriktets næringsliv (sevice og samferdsel), Ringerikes Blad (medie- og informasjonskunnskap) og lokale idrettsklubber (idrettsfag).


Læring i sentrum i mer enn 125 år

Hønefoss middelskole startet i 1884. Middelskolen var fireårig, og elevene var 11 år da de begynte på skolen. På mange måter er dagens Haugsbygd og Veienmarka ungdomsskoler en fortsettelse av middelskolen. I 1923 ble de første gymnasklassene opprettet på skolen.

I 1886 flyttet Hønefoss middelskole inn i en ny bygning i sentrum. Denne bygningen er nå midtfløyen i dagens Ringerike videregående skole. Skolebygningen hadde 125-års jubileum i 2011. 


Skolens pedagogiske plattform

"Læring i sentrum"


En skole som satser på fellesskap og samarbeid
Elever med kunnskaper og ferdigheter for framtida
Personale som skaper det beste grunnlaget for læring
Et godt samarbeid med foresatte
Konstruktivt samspill med samfunns- og næringsliv


Elevene på Ringerike videregående skole skal:

 • bli engasjerte og bruke evnene sine i aktiv innsats
 • bli bevisste, selvstendige og planlegge eget arbeid
 • samarbeide og støtte hverandre både faglig og sosialt
 • utøve reelt elevdemokrati og bidra til å utvikle skolen med konstruktive innspill
 • føle tilhørighet og være gode ambassadører for skolen


Lærerne på Ringerike videregående skole skal:

 • ha høy faglig og pedagogisk kompetanse og holde seg oppdatert
 • samarbeide om undervisningsopplegg, veilede og støtte hverandre
 • være gode rollemodeller og tydelige ledere for elevene
 • se den enkelte eleven, tilpasse opplæringen og variere arbeidsmåtene
 • skape trygghet og fokusere på mestring og motivasjon


Ledelsen på Ringerike videregående skole skal:

 • være inkluderende, tydelige og synlige ledere
 • stimulere til kreativitet og nytenkning
 • skape trygghet og invitere til gjensidig respekt
 • utvikle aktivt samarbeid med arbeidsliv og samfunn
 • legge til rette for utvikling av en lærende organisasjon
 • legge til rette for bruk av moderne pedagogiske hjelpemidler

Publisert 15. august 2012, oppdatert 13. november 2017.