Kartleggingsprøver

Informasjon til elever og foreldre om obligatoriske kartleggingsprøver i regning og lesing for Vg1 

Det skal gjennomføres to obligatoriske kartleggingsprøver for alle elever på Vg1 på høsten. 
Hva er kartleggingsprøver? 
Kartleggingsprøver er et verktøy som skal brukes av skolen og lærerne for å finne elever som ikke har tilegnet seg nødvendige ferdigheter i lesing og regning fra grunnskolen. Informasjon fra prøvene skal gi skolen og læreren et bedre grunnlag for å iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt i videregående opplæring, og å gi disse elevene ekstra oppfølging. Det er utarbeidet veiledningsmateriell til lærerne som beskriver hvordan resultatene fra prøven kan følges opp iklasserommet.
Når skal prøven gjennomføres?
  Prøvene skal gjennomføres i løpet av uke 34, 35, 36 og 37. Skolen bestemmer selv hvilken ukedag prøven gjennomføres på. Kartleggingsprøven i regning er en elektronisk prøve, mens kartleggingsprøven i lesing er på papir. Elever som er borte på prøvedagen, skal få tilbud om å ta prøven senere.
 Hva slags oppgaver skal elevene løse?
  Kartleggingsprøvene i regning og lesing er prøver i regning og lesing som grunnleggende ferdigheter, og oppgavene er laget på bakgrunn av læreplanene for 10. trinn. Det er altså ikke en prøve i fagene matematikk eller norsk, men i regning og lesing som en integrert ferdighet i alle fag. Noen elever vil klare alle oppgavene, mens andre vil oppleve noen oppgaver som vanskelige.
Hvem får tilgang til resultatene?
  Resultatene skal brukes av lærerne og skolen til å legge til rette undervisningen for elever som trenger ekstra oppfølging. Skolen skal gi eleven tilbakemelding på prøveresultatet. Dette kan danne utgangspunkt for en samtale mellom lærere og elever i en tidlig fase av videregående opplæring.Mer informasjon Mer informasjon om kartleggingsprøvene finnes på Utdanningsdirektoratets nettside: www.udir.no/kartlegging-vgo
Læreplanverket for Kunnskapsløftet finnes på www.udir.no/lareplaner.
Skolen er ansvarlig for å gi informasjon om avviklingen av kartleggingsprøven på din skole.
Med vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet

Publisert 13. september 2012, oppdatert 31. juli 2017.